I. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kucy-Nieruchomości sp. z o.o. ul. Odrodzenia 2/10, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000760762, zwana dalej: „Spółką”

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka posiada Państwa dane osobowe, ponieważ otrzymała je: – w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu – od Kucy-Nieruchomości sp. z o.o. ul. Odrodzenia 2/10, 59-300 Lubin albo od innego podmiotu, z którego usług Państwo korzystali od Spółki;w zakresie innych danych osobowych – bezpośrednio od Państwa.

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

  • w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz w celach niezbędnych dla wykonania umowy między Państwem a Spółką [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
  • w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy pomiędzy Państwem a podmiotem, który będzie wykonywał czynności w zakresie zarządzania nieruchomością, którą planują Państwo nabyć, oraz zarządzania nieruchomością wspólną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
  • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Spółki przetwarzania Państwa danych osobowych, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.

IV. DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy między Państwem a Spółką. Ponieważ umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego, niezbędne jest podanie przez Państwa danych, które są wymagane w celu sporządzenia aktu notarialnego, tj. danych pozwalających na stwierdzenie przez notariusza tożsamości (art. 85 § 1 i 3 Prawa o notariacie), a także takich danych, jak imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania, nazwa i siedziba osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu (art. 92 § 1 pkt 4 Prawa o notariacie).

V. ODBIORCY DANYCH

Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe lub księgowe. Państwa dane osobowe zostaną ujawnione notariuszowi, który sporządzi akt notarialny obejmujący umowę między Państwem a Spółką. Ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotowi który będzie wykonywał czynności w zakresie zarządzania nieruchomością, którą planują Państwo nabyć, oraz zarządzania nieruchomością wspólną.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Spółką, a także do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z tej umowy. Jeżeli Spółka będzie współwłaścicielem części wspólnej nieruchomości, której współwłaścicielem będą również Państwo, dane będą przechowywane przez czas trwania stosunku współwłasności, a także do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z tego stosunku prawnego. Po tym okresie dane osobowe zapisane w akcie notarialnym – umowie – mogą być przechowywane przez Spółkę w celach archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Spółkę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

VII. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub poprzez e-mail na adres: [administratordanych@kucy.pl]. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.